Instructiuni de sanatate si securitate in munca

///Instructiuni de sanatate si securitate in munca

Instructiuni de securitatea muncii pentru studentii care efectueaza stagiul de practica

– versiune DRAFT –

1     Scop

Scopul acestei Instructiuni Tehnice de Securitatea Muncii este de a informa despre instructiunile specifice locului de munca ale studentilor/cursantilor care efectueaza stagiul de practica, pe baza principalelor prevederi cuprinse in actele normative aplicabile. Scopul instruirii este prevenirea riscurilor de accidentare a practicantului pe timpul efectuării stagiului de practică, pe timpul activităţii practice și pe timpul deplasării pe traseul de la adresa de domiciliu/reședință a practicantului la adresa de efectuare a stagiul de practică, respectiv de la adresa de efectuare a stagiului de practică a partenerului de practică la adresa de domiciliu/reședință a practicantului, la data încheierii stagiului de practică.. Inainte de inceperea stagiului de practica, practicantii vor fi instruiti cu privire la securitatea si sanatatea in munca.  Stagiul de practică se organizează şi se efectuează în conformitate cu planul de învățământ și reglementările detaliate privind stagiile de practică, cuprinse în regulamentele de practică, elaborate de fiecare facultate și aprobate de persoanele cu atribuții în acest sens.

2     Documente de referinţă

 • Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Hotărâre nr. 1425 din 11/10/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/200,modificata prin HG 955/2010
 • HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca
 • HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca.
 • HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
 • G.1028/2006- Cerinte minime de securitate la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 • Hotarâre nr. 493 din 12.04.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
 • OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurilor publice

3     Definiţii şi prescurtări

 • autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă – asumarea de către practicantor a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • serviciu intern de prevenire şi protecţie – totalitatea resurselor materiale şi umane alocate pentru efectuarea activităţilor de prevenire şi protecţie în întreprindere şi/sau unitate;
 • comitet de securitate şi sănătate în muncă – organul paritar constituit la nivelul practicantorului, în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din lege;
 • zone cu risc ridicat şi specific – acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
 • accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) – accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat medical;
 • accident care produce invaliditate (INV) – accident care produce invaliditate confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;
 • accident mortal (D) – accident în urma căruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau după un interval de timp, în baza unui act medico-legal;
 • accident colectiv – accidentul în care au fost accidentate cel puţin 3 persoane, în acelaşi timp şi din aceleaşi cauze, în cadrul aceluiaşi eveniment;
 • accident de muncă de circulaţie – accident survenit în timpul circulaţiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dacă persoana vătămată se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
 • accident de muncă de traseu:
 1. a) accident survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
 2. b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masă în locuri organizate de practicantor, pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde ia masa şi invers, şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
 3. c) accident survenit pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde îşi încasează salariul şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
 • accident în afara muncii – accident care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 lit. g) şi la art. 30 din lege;
 • invaliditate – pierdere parţială sau totală a capacităţii de muncă, confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;
 • invaliditate evidentă – pierdere a capacităţii de muncă datorată unor vătămări evidente, cum ar fi un braţ smuls din umăr, produse în urma unui eveniment, până la emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de către organele medicale în drept;
 • intoxicaţie acută profesională – stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncă;
 • îndatoriri de serviciu – sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului, deciziile scrise, dispoziţiile scrise ori verbale ale conducătorului direct sau ale şefilor ierarhici ai acestuia;
 • comunicare – procedura prin care practicantorul comunică producerea unui eveniment, de îndată, autorităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege;
 • evidenţă – mijloacele şi modalităţile de păstrare a informaţiilor referitoare la evenimentele produse;
 • cercetare a bolilor profesionale – procedură efectuată în mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate;
 • semnalare a bolilor profesionale – procedură prin care se indică pentru prima oară faptul că o boală ar putea fi profesională;
 • raportare a bolilor profesionale – procedură prin care se transmit informaţii referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale şi la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti;
 • Practica – este activitatea desfasurata de elevi si studenti, in conformitate cu planul de invatamant, care are drept scop verificarea aplicabilitatii cunostintelor teoretice insusite de acestia in cadrul programului de instruire
 • Practicantul- este studentul sau cursantul care desfasoara activitati practice pentru consolidarea cunostintelor teoretice si pentru formarea abilitatilor, spre a le aplica in concordanta cu specializarea pentru care se instruieste
 • Activitatea de practica – se poate desfasura cu program saptamanal sau cumulat, la sfarsit de semestru sau de an de studii, in conformitate cu planul de invatamant.
 • organizatorul de practicaeste unitatea sau institutia de invatamant preuniversitar, respectiv universitar, care desfasoara activitati instructiv-educative si formative.
 • Partenerul de practica– instituţia centrală ori locală sau orice altă persoană juridică din România, dintr-o ţară participantă la programul “Învăţare pe tot parcursul vieţii”, într-un proiect finanţat din Fondul Social European sau dintr-o ţară terţă, ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei Naționale şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor din ciclurile de studii universitare de licență/masterat; desemneaza persoanele care se ocupa de indrumarea si urmarirea activitatii de practica a elevilor si studentilor
 • Tutore – persoana desemnată de partenerul de practică, care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică
 • Organizator de practică – instituţia de învăţământ superior care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative, potrivit legislaţiei române în vigoare.

4     PROCEDURA

4.1    Generalitati

In perioada efectuarii stagiului de practica, participantii la procesul de munca sunt asimilati lucratorilor. Ca atare, cursantul sau studentul practicant trebuie sa fie informat cu privire la riscurile profesionale, normele de protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor. Practicantul este obligat sa execute dispozitiile tutorelui, in conditiile prezentelor instructiuni si este obligat a preveni sau opri orice actiune care ar putea conduce la accidentarea proprie sa a altor persoane.

Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde 2 faze:

a)instruirea introductiv-generală;

b)instruirea la locul de muncă

După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către practicantul instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea.

În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, următoarele probleme:

 1. a) legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;
 2. b) consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă;
 3. c) riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice
 4. d) măsuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor

Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală, în prima zi a stagiului de practică. Instruirea la locul de muncă are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul locului de desfășurare a practicii profesionale. Instruirea la locul de muncă se face de către persoana desemnată –tutore sau alt personal din cadrul partenerului de practica insarcinat cu astfel dea ctivitati .

Instruirea la locul de muncă va cuprinde:

a)informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă; b)prevederile prezentei instrucțiuni;

c)măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor;

d)prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;

 1. e) demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor

Instruirea de securitatea muncii, se va efectua înainte de plecare în stagiul de practică, tuturor practicanților, de către persoana desemnată la nivelul facultatii.

La inceperea programului de lucru, practicantul trebuie sa se prezinte apt pentru desfasurarea activitatilor incredintate conform programei de practica.

Prezentarea la efectuarea stagiului de practica in stare de ebrietate sau oboseala avansata, conduce la neadmiterea la stagiu si consemnarea ca absent nemotivat pentru ziua respectiva.

Fiecare practicant este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile prezentelor instructiuni, care pun in pericol securitatea oamenilor, sa comunice cele constatate tutorelui.

Practicantul este obligat sa cunoasca si sa aplice prezentele instructiunile tehnice in activitatea sa, astfel incit sa previna producerea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

Fiecare practicant trebuie sa pastreze ordinea si curatenia la locul repartizat pentru desfasurarea stagiului de practica.

Se interzice fumatul in cadrul birourilor. Fumatul este posibil numai in locul special amenajate.

4.2    INSTRUCTIUNI TEHNICE CURENTE

Fiecare practicant este obligat sa cunoasca si sa aplice instuctiunile tehnice de securitate a muncii, in biroul sau in incaperea in care isi desfasoara activitatea .

Practicantul va semnala orice fel de incidente pe linie de protectia muncii in raza sa de activitate tutorelui; daca nu este sigur ce ceea ce observa este un incident, va comunica tutorelui urmand ca acesta sa ia masurile ce se impun.

Orice deplasare dintr-o incapere in alta se va efectua atent, cu fata inainte.

Deschiderea usii se va efectua incet pentru a nu accidenta vreo persoana aflata in incaperea alaturata, in imediata apropiere a ei.

Circulatia pe scari se va efectua respectandu-se urmatoarele norme:

 • se va circula numai pe partea dreapta;
 • se va merge incet, unul dupa altul, in sir simplu;
 • se va sprijini de mana curenta, nu se va coti in timp ce se urca sau se coboara pe scari, nu se va aprinde tigara, nu se vor numara bani, nu se va merge distrat, sarind cate doua, trei trepte deodata etc.

Vor fi indepartate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea (creioane, cotoare sau coji de fructe etc.).

In cazul in care trebuie luat un obiect de la inaltime, obligatoriu se va folosi o scara sigura.

La iesirea din cladire, orice persoana se va asigura in toate directiile pentru a nu fi surprinsa de vreun mijloc de transport.

La intersectii trebuie sa se circule numai pe partea dreapta, mergand incet, pentru a se evita coliziunea cu o persoana sau un mijloc de transport, care ar putea veni din sens opus sau de dupa coltul cladirii.

Pardoselile din incaperi si culoare trebuie sa fie intretinute, sa nu prezinte urme de ulei, grasimi, alte obiecte care ar putea provoca alunecari.

Trebuie semnalate orice defectiune in mobilier, pardoseli (sparturi sau rupture de linoleum, covoare etc.).

Pentru protectia personalului care face curatenie, cioburile de sticla sau alte sparturi trebuie sa fie lasate la vedere astfel incat sa poata fi identificate usor de acest personal, prevenind in acest fel eventualele accidentari.

In locurile unde sunt afisate semnele conventionale de avertizare, se va intra numai in prezenta personalului autorizat, luandu-se masurile de securitate adecvate. Practicantul nu va intra in astfel de incaperi daca aceasta activitate nu este relevanta pentru stagiul sau de practica.

Este interzis sa fumeze sau sa foloseasca flacari deschise in  incaperi.

Practicantul trebuie sa respecte urmatoarele norme:

 • sa sesizeze tutorele de orice abatere sau situatie care ar putea provoca incendii;
 • sa nu arunce bete de chibrituri sau resturi de tigari aprinse pe jos sau in cosuri;
 • sa nu fumeze sau sa umble cu foc deschis pe coridoare sau in birouri;
 • este interzis sa se depoziteze in birouri substante inflamabile;
 • este interzis sa se foloseasca improvizatii pentru incalzire (rezistente electrice montate in b.c.a.) prize defecte, cabluri rupte, cu izolatie deteriorata sau fara stechere;
 • este interzis a se alimenta in acelasi timp mai multe aparate electrice, mari consumatoare de energie electrica, din aceeasi priza;
 • se interzice a se umbla la instalatii, aparate sau tablouri electrice; orice defectiune va fi adusa la cunostinta sefului direct in vederea remedierii;
 • la terminarea programului, inainte de parasirea incaperilor, este interzis a se bloca culoarele si scarile de acces cu materiale ce ar impiedica evacuarea in caz de incendiu sau interventii pentru stingere; se vor scoate stecherele din priza si se va stinge lumina.

4.3   LUCRUL CU ECHIPAMENTELE IT

Prezentele instructiuni tehnice interne, trebuie respectate de practicantul care lucreaza cu PC sau Laptop.

Controlul si supravegherea instalatiilor interioare de joasa tensiune se fac de catre personal autorizat.

In cazul caderii tensiunii, responasabilul desemnat va urmari masura in care sigurantele sunt cuplate la panou si va anunta distribuitorul de energie electrica.

Toti practicantii trebuie sa isi gestioneze corespunzator documentele cu care lucreaza. Documentele trebuie aranjate pe birou sau in bibliorafturi pe rafturile special amenajate astfel incat sa se evite orice rasturnare, cadere care ar putea produce leziuni.

Aranjarea documentelor in fisetele metalice special amenajate se va face de asa maniera incat in fiecare sertar sa nu se depoziteze mai mult de 25 kg de documente.

Toate echipamentele IT trebuie sa fie deconectate de la sursa de curent in momentul plecarii de la locul de munca.

Este interzisa instalarea echipamentelor IT in apropierea surselor de caldura.

In timpul intretinerii curente a masinilor, obligatoriu acestea se vor scoate de sub tensiune.

In cazul opririi aparatelor pe o durata mai lunga, curentul va fi intrerupt.

La aparitia defectelor de functionare, se va intrerupe imediat curentul si va fi chemat specialistul de intretinere.

Pornirea PC-urilor sau laptopurilor se va face utilizand butonul de pornire/oprire.

In cazul PC-urilor se va porni PC – ul si apoi monitorul.

Se va evita varsarea de lichide pe orice echipament electronic. Totusi in caz de incident este necesara decuplarea imediata de la priza de alimentare.

Se interzice lucrul cu echipamente electronice dezasamblate.

Masinile de copiat se vor instala numai in incaperi care se pot aerisi usor.

Este interzisa instalarea masinii in apropierea surselor de caldura.

4.4   OBLIGATIILE PRACTICANTILOR

În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22 din Legea 319/2006, practicantii au următoarele obligaţii:

 • să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
 • să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 • să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
 • să comunice imediat tutorelui şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 • să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau tutorelui accidentele suferite de propria persoană;
 • să coopereze cu tutorele şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 • să coopereze, atât timp cât este necesar, cu tutorele şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite tutorelui să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 • să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 • să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

4.5   ORGANIZAREA ACTIVITATII

Tutorele va planifica si organiza activitatile de prelucrare automata a datelor, astfel incat activitatea zilnica a practicantului in fata ecranului, sa alterneze cu alte activitati.

In cazul in care alternarea activitatilor nu este posibila, iar sarcina de munca impune utilizarea ecranelor in cea mai mare parte a timpului de lucru, se vor acorda pauze suplimentare fata de cele obisnuite.

Durata si periodicitatea pauzelor suplimentare se face in functie de modul de organizare a activitatii si de caracteristicile sarcinii de munca (complexitate, ritm, durata, repetitivitate, etc.), si sunt incluse in timpul de lucru.

Timpul de asteptare a raspunsului calculatorului, nu va fi considerat ca pauza in activitatea practicantului.

4.6   AMENAJAREA LOCULUI DE MUNCA

Amenajarea locului de munca trebuie astfel realizata incat sa ofere utilizatorilor confort si libertate de miscare si sa diminueze in masura maxim posibila riscurile de natura vizuala, mentala si posturala.

Locul de munca trebuie sa permita o buna corelare intre caracteristicile antropofunctionale ale utilizatorilor si munca lor prin asigurarea posibilitatilor de reglare a diferitelor elemente componente ale acestuia.

Utilizatorii trebuie sa aiba posibilitati de modificare a pozitiei de lucru, in timpul activitatii.

Pentru a pastra o pozitie de lucru confortabila si pentru a evita reflexiile si efectul de orbire, utilizatorul trebuie sa incline, sa basculeze sau sa roteasca ecranul oricare ar fi inaltimea ochilor deasupra planului de lucru.

Inaltimea optima a centrului ecranului trebuie sa corespunda unei directii de privire inclinate intre 10° si 20° sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.

Inaltimea tastaturii trebuie sa asigure in timpul utilizarii un unghi intre brat si antebrat de minim 90°.

In pozitie asezat, distanta dintre planul de lucru si suprafata de sedere trebuie sa fie cuprinsa intre 200 si 260 mm.

Ecranul, suportul de documente si tastatura trebuie amplasate la distante aproximativ egala fata de ochii utilizatorului, respectiv 600 ± 150 mm.

Calculatoarele vor fi amplasate incat directia de privire sa fie paralela cu sursele de lumina (naturala sau artificiala).

Calculatoarele vor fi amplasate la distanta fata de ferestre.

In cazul in care calculatoarele sunt amplasate in incaperi in care se desfasoara si alte activitati, in apropierea ferestrelor vor fi amplasate posturile de lucru ce nu necesita activitate la ecran.

La asigurarea cerintelor de securitate si stabilitate la locul de munca, se cere:

 • sa se reduca la minimum vibratiile inerente sau transmise;
 • sa nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul.

Amenajarea posturilor de munca intr-o incapere trebuie realizata astfel incat sa se asigure:

 • accesul usor si rapid al utilizatorilor la locul de munca;
 • accesul usor si rapid al personalului de intretinere la toate partile echipamentului, la pozitiile cablurilor si la prizele electrice, fara intreruperea activitatii in desfasurare sau cu o intrerupere minima;
 • un spatiu de lucru care sa raspunda nevoilor de spatiu personal, de comunicare intre indivizi si de intimitate.

Conductorii electrici si cablurile, trebuie sa respecte urmatoarele:

 • sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe sol;
 • sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale sau previzibile ale utilizatorilor, inclusiv in cazul unei reamenajari a incaperii;
 • sa asigure accesul usor, iar intretinerea sa se efectueze fara intreruperea activitatii;
 • cablajul trebuie sa corespunda intregului domeniu de reglare a planurilor de lucru.

Conductorii electrici nu vor traversa caile de acces fara a fi protejati impotriva deteriorarilor mecanice.

Scaunul trebuie sa fie stabil si sa permita utilizatorului libertate de miscare si o pozitie confortabila.

Inaltimea scaunului trebuie sa fie reglabila; mecanismele de reglare a înaltimii scaunului trebui sa fi poata fi actionate cu usurinta.

Spatarul scaunului trebuie sa fie reglabil ca înclinare; spatarul trebuie sa sprijine zona lombara, umerii ai partea superioara toracelui.

Caracterele de pe ecran trebuie sa fie bine definite, cu un format clar, de marime suficienta ai cu spatiu corespunzator între caractere ai între linii.

Imaginea de pe ecran sa fie stabila.

Se va asigura un contrast adecvat între caractere si fond.

Utilizatorul echipamentului trebuie sa aiba posibilitatea controlului ai reglarii luminescentei caracterelor ai / sau fondului.

Ecranul nu trebuie sa prezinte reflexii care sa provoace disconfort utilizatorului.

Ecranul trebuie sa fie vizibil sub orice unghi de vedere mai mic de 40°(unghi masurat în raport cu perpendiculara la suprafata ecranului într-un plan oarecare).

Aparatele aflate sub tensiune, trebuie sa aiba carcasele intacte si la locul lor, capace închise, izolatia cablurilor nedeteriorata.

Personalul de întretinere a echipamentelor electrice trebuie sa asigure dotarea circuitelor cu sigurante fuzibile originale si calibrate corespunzator ai reglarea aparatelor de protectie pentru a deconecta la curentul de reglaj stabilit de proiectant.

Mijloacele si instalatiile de protectie împotriva pericolului de electrocutare vor fi în permanenta verificate.

Se interzice interventia la instalatiile electrice a persoanelor necalificate. Sub nicio forma practicantul nu va interveni asupra instalatiilor electrice. Practicantul va comunica tutorelui orice defectiune semnalata.

Orice dispozitiv periferic al calculatorului va fi prevazut cu un întrerupator care sa permita operatorului deconectarea dispozitivului respectiv, în caz de necesitate.

Pentru evitarea reflexiilor difuze sau speculare se vor utiliza filtre antireflexii, aplicate pe suprafata ecranului (acolo unde este cazul).

Reglarile se vor efectua în raport cu cerinaele sarcinii de munca. Se vor regla:

 • luminanta ecranului, contrastul între caractere ai fond, pozitia ecranului (înaltime,
 • orientare, înclinare);
 • înaltimea mesei de lucru (daca este reglabila);
 • înaltimea suprafetei de sedere a scaunului, înclinarea ai înaltimea spatarului scaunului.

Se interzice consumul alimentelor ai bauturilor de orice fel, pe masa suport a calculatorului.

Se interzice accesul practicantului sa intervina la echipamentele de calcul.

Orice reparatie a echipamentelor de calcul se va efectua în conformitate cu prevederile din documentatia tehnica a calculatorului de catre personal adecvat.

Inainte de începerea oricarei lucrari de reparatie se vor verifica sculele, dispozitivele de lucru ai echipamentul individual de protectie.

Se interzice curatarea echipamentelor în timpul functionarii lor.

Suprafetele ecranelor se vor curata periodic de depunerile de praf sau amprente digitale.

Se interzice practicantului de deservire a echipamentelor de calcul sa intervina la tablouri electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalatii de climatizare, etc.

Scoaterea de sub tensiune a echipamentelor electronice se va realiza în ordinea inversa celei prevazute la punerea sub tensiune.

Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci când se constata o defectiune a acestuia.

Remedierea defectiunilor se va realiza numai de catre practicantul de întretinere autorizat.

Daca în timpul funcaionarii echipamentului de calcul se aud zgomote suspecte, acesta se va opri ai se va anunta practicantul de întretinere.

Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fara legatura la pamânt.

Se interzice fumatul în încaperi.

Partenerul de practica va pune la dispozitia practicantului echipament de munca adecvat care nu pune in pericol securitatea si sanatatatea acestuia. Echipamentul va fi returnat de catre practicant in starea in care a fost pus la dispozitie (exceptand uzura normala rezultata din folosirea curenta). Practicantul va folosi echipament individual de protectie atunci cand situatia o impune si nu va desfasura activitatile in lipsa acestui echipament.

Partenerul de practica nu va angaja practicantul in activitati care nu au legatura cu programa de practica a acestuia.

La orice început de incendiu, se va actiona imediat extinctorul din dotare, numai dupa ce a citit si si-a însusit instructiunile de folosire; reluarea lucrului în zonele de acaiune a extinctorului se face numai dupa ventilarea spatiilor cu instalatia de climatizare în functiune, dar nu mai putin de o ora.

4.7   CONDUCEREA AUTOVEHICULUI

Practicantii nu vor conduce autovehiculele partenerului de practica. Daca este necesara deplasarea ca pasager in autovehiculele partenerului de practica, practicantul va respecta legislatia in vigoare aplicabila (va purta centura de siguranta, va folosi locurile special destinate din autovehicul, nu va fuma, nu va transporta substante inflamabile etc).

4.8   ACTIVITATI LA SEDIUL CLIENTULUI

Practicantii care prin natura programei de practica  desfasoara activitati de marketing sau de audit sunt obligati sa ceara sa fie instruiti privind cerintele de securitate specifice activitatii clientului si sa respecte aceste cerinte; partenerul de practica se va asigura ca in aceste cazuri clientul asigura insotitor pe durata desfasurarii activitatilor. In cazurile acestea este de datoria clientilor sa le asigure pe toata durata vizitei in cadrul organizatiei acestora instruirea adecvata pentru evitarea accidentelor, echipamentul de protectie adecvat si personal insotitor.

4.9   MEDIUL DE MUNCA. ILUMINAT

Iluminatul încaperilor de lucru, se va executa în aaa fel încât sa asigure niveluri de iluminare si contrast adecvat între ecran si mediu.

Posibilele reflexii ai straluciri pe ecran sau pe alte elemente ale postului de lucru, vor fi evitate corelând caracteristicile tehnice ai amplasarea surselor de lumina cu amenajarea posturilor de munca.

4.10   MICROCLIMAT

In încaperile în care se desfasoara activitati cu calculatoare, se vor asigura conditii de confort termic.

Atunci când este necesar un microclimat strict controlat, umiditatea aerului va fi mai mare de 40%.

5. ACCIDENTUL DE MUNCA

Accidentul suferit de practicant (student din ciclurile de studii universitare de licență/masterat), pe traseul de la adresa de domiciliu/reședință a acestuia la adresa de efectuare a stagiul de practică, respectiv de la adresa de efectuare a stagiului de practică a partenerului de practică la adresa de domiciliu/reședință a practicantului, la data încheierii stagiului de practică este considerat accident de muncă şi va fi înregistrat de facultate si de catre partenerul de practica.

Accidentul suferit de practicant pe timpul efectuării stagiului de practică la partenerul de practică cât şi pe traseul declarat de la partenerul de practică la domiciliul/reședința practicantului şi retur este considerat accident de muncă şi va fi înregistrat conform legislației în vigoare.

De asemenea mai este considerat accident de muncă, accidentul suferit de practicant, pe timpul stagiului de practică, aflat în una din următoarele situaţii:

– acţiune întreprinsă din proprie iniţiativă pentru salvare de vieţi omeneşti;

– acţiune întreprinsă din proprie iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public;

– determinat de fenomene sau calamităţi naturale cum ar fi: furtună, viscol, cutremur, inundaţie, alunecări de teren, trăsnet(electrocutare), etc., victima aflându-se în procesul muncii;

– dispariţia acestora, în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acestora;

– ca urmare a unei agresiuni.

Cei aflaţi în una din situaţiile descrise mai sus sunt obligaţi să anunţe un cadru didactic supervisor/responsabilul de stagii de practică/coordonator de stagii de practică/responsabil de practică sau tutorele partenerului de practică, după caz, prin orice mijloace aflate la dispoziţie(telefon, membri de familie, colegi, etc.) despre: evenimentul produs şi la ce unitate medicală este internat( în caz de internare).Acestia au la randul lor obligaţia să anunţe persoanele desemnate pentru a se declanşa procedura comunicare și de cercetare a evenimentului produs.

6. Măsuri SSM pe timpul izbucnirii unui incendiu şi evacuării studenţilor din ciclurile de studii universitare de licenTă/masterat în condiţii de securitate

La izbucnirea unui incendiu practicantii sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:

 1. se va păstra calmul şi nu se va intra în panică;
 2. dacă pentru salvarea altor persoane, trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, se va pune pe cap o pătură umedă sau orice altă îmbrăcăminte;
 3. în încăperile cuprinse de incendiu se vor deschide uşile cu prudenţă, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă cresterea rapidă a flacărilor;
 4. prin încăperile cu fum dens deplasarea se va face târâş sau aplecat;
 5. în cazul căutării unor eventuale victime acestea vor fi strigate;
 6. persoanele rămase blocate în încăperi vor folosi orice mijloc de anunţare pentru a fi salvaţi(telefonie fixă sau mobilă sau vor striga; vor face cât mai mult zgomot pentru a fi auziţi;
 7. dacă se aprinde îmbrăcămintea, persoana respectivă nu va fugi, ci se va culca pe podea(pământ) şi se va rostogoli;
 8. asupra persoanelor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, se va arunca un palton, o pătura sau ceva care îl acoperă etanş;
 9. în cazul stingerii incendiului se vor folosi stingătoarele dispuse în zonă, apă, nisip, pământ, învelitori, etc.;
 10. dacă arde suprafaţa verticală, apa se aruncă de sus în jos;
 11. lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pământ, cuverturi grele;
 12. instalaţiile electrice se sting numai după întreruperea prealabilă a surselor de energie;
 13. în cazul spargerii unor geamuri se va acţiona cu atenţie pentru a nu se produce tăieturi ale mîinilor sau altor părţi ale corpului.

Intervenţia sau evacuarea lucrătorilor

 1. Evacuarea se efectueză în situaţia în care sănătatea şi securitatea acestora este pusă în pericol, în caz de pericol grav şi iminent de accidentare, în cazul avariei tehnologice sau în cazul situaţiilor de urgenţă care impun evacuarea.
 2. Se va acorda o atenţie deosebită evacuării persoanelor din grupurile sensibile la riscuri specifice.
 3. Evacuarea se execută în conformitate cu prevederile Planului de evacuare afișat.

Pe timpul evacuării, se vor respecta următoarele reguli:

 1. se va păstra calmul, nu se va intra în panică;
 2. se va respecta indicaţiile echipei de primă intervenţie sau a pompierilor militari;
 3. deplasarea pe timpul evacuării se va face cu atenţie pentru a se evita căderile, alunecările sau îmbulzelile, în special la ieşirile din încăperi şi pe scări;
 4. evacuarea din încăperile afectate de incendiu se va face în ordine, pentru a nu se produce spargerea unor geamuri, şi prin aceasta accidentarea lucrătorilor expuşi;
 5. în cazul rănirii unei persoane pe timpul evacuării, acesta va fi ajutat să părăsească incinta, după care i se va acorda primul ajutor; în situaţia în care este singur şi nu poate să se mai deplaseze către ieşire, va încerca să folosească orice mijloc pentru a-i veni cineva în ajutor.

Primul ajutor în caz de accident

 1. Se efectuează de persoane cu abilităţi dobândite;
 2. Nu se vor folosi decât mijloacele din trusele medicale verificate asupra integrităţii şi termenului de valabilitate.
 3. Se va evita intrarea în contact cu fluidele victimei.
 4. Nu se va interveni decât după evitarea sau înlăturarea riscurilor de accidentare pentru ceilalţi lucrători din preajma victimei.

Mod de utilizare a stingătorului mobil:

 1. trageţi siguranţa; această operaţie deblochează mânerul declanşator al robinetului stingătorului;
 2. îndreptaţi capătul liber al furtunului, unde este montat dispozitivul de refulare al agentului de stingere spre baza flăcării;
 3. deschideţi robinetul stingătorului prin rotirea mânerului acestuia; în acest mod se eliberează agentul de stingere;
 4. dirijaţi agentul de stingere stânga – dreapta; prin această operaţie urmăriţi ca agentul de stingere să acopere întreg focarul de incendiu.

7. Reguli obligatorii la deplasarea practicantului de la domiciliu(reşedinţă) al acestuia către locul de desfăSurare a stagiului de practică şi invers în calitate de pieton

Practicantul va efectua deplasarea de la domiciliu(reşedinţă) la locul de practică şi de la locul de practică la domiciliu(reşedinţă), în calitate de pieton, cu mijloacele de transport în comun sau alte forme de proprietate.

Pe timpul deplasării va evita orice situaţie de accidentare, îmbolnăvire sau expunere la factorii de risc pe care îi observă. Va evita alergarea sau urcarea din mers în mijloacele de transport, circularea pe scări sau alte zone decât în interiorul vehiculului, atingerea porţiunilor în mişcare sau sub tensiuni periculoase ale acestora, traversarea drumurilor prin locuri nepermise sau circularea pe carosabil în condiţii interzise de lege. Pe timpul deplasării nu va fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau substanţelor narcoleptice. Traseele care nu prezintă siguranţă de circulaţie (pericol de alunecare, prăbuşire, avalanşă, alunecări de teren, inundaţii, incendiu, explozie, contaminare, atacuri teroriste, manifestaţii, incidente violente, ş.a.) vor fi evitate pe cât posibil. Este interzisă circulaţia în mijloacele de transport în comun fără legitimaţii valabile de transport sau acte, circulaţia în vehicule care aparţin unor persoane necunoscute (la ocazie), în benă, remorcă, caroserie neacoperită, ş.a.

Permanent pe timpul deplasării va respecta şi aplica prevederile legilor şi regulamentelor cu aplicabilitate pe timpul deplasării, transportului de persoane cu mijloace auto, căi ferate, aeriene sau navale, circulaţia în zonele cu pericol de înec, prăbuşire, alunecare, explozie, electrocutare, contaminare radioactivă, chimică, biologică sau de altă natură.

Pe timpul deplasării practicanților cu mijloacele de transport în comun sau pe jos, de la domiciliu/reședință la locul de practică şi invers, aceştia sunt obligaţi să respecte traseul, conform celor înscrise în fişa individuală/colectivă de instruire;

În scopul deplasării în condiții de siguranță a practicanților care se deplasează la/de la locul de practică, trebuie să respecte următoarele reguli:

 1. Circulația trebuie să se facă, de regulă, numai pe trotuar.
 2. Pe trotuare, deplasarea trebuie sa se faca pe partea dreapta în sensul de mers și să se evite blocarea circulatiei, alergatul, împinsul și oricare act ce ar putea determina pe ceilalți pietoni să părăsească trotuarul.
 3. Deplasarea trebuie să se facă numai pe partea stângă a drumurilor publice, dacă acestea nu au trotuare, astfel încât să fie permanent cu faţa la vehicule; se recomandă să se poarte haine vizibile în condiţii de noapte sau vizibilitate redusă, să nu aibă asupra sa materiale sau haine largi care pot fi agăţate de vehiculele în mers, să meargă în coloană pe marginea carosabilului, ş.a.) .
 4. Se interzice circulatia pe sectoarele de drum public la începutul cărora este instalat indicatorul „Accesul interzis pietonilor“.
 5. Traversarea drumurilor publice trebuie să se facă numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru trecerea pietonilor, iar în cazul în care aceste indicatoare lipsesc, să se traverseze pe la colțul străzilor, după ce s-au asigurat că nu există 12 niciun pericol.
 6. Să nu alerge pentru a ajunge la autobuz/tramvai/metrou în stație și a urca în el.
 7. La traversarea străzilor se vor respecta următoarele reguli:
 8. Creșterea atenției în momentul traversării;
 9. Traversarea pe culoarele marcate pentru trecerea pietonilor, iar in lipsa acestora prin respectarea cu strictețe a regulilor generale de traversare: „privește mai întâi în stânga și apoi în dreapta“, „traversarea pe drumul cel mai scurt între cele două trotuare“;
 10. Traversarea numai la culoarea verde a semaforului;
 11. Folosirea refugiilor de pietoni în cazul în care arterele de circulatie sunt prea largi, iar timpul de traversare impus de culoarea semaforului este prea mic;
 12. În cazul troleibuzelor oprite în stație, traversarea se va face prin spatele lor, iar în cazul tramvaielor aflate în aceeași situație, prin fata acestora;
 13. Este interzisă traversarea străzilor în alergare.
 14. În cazul în care strada este acoperită cu criblură, se va traversa foarte atent pentru a nu aluneca.
 15. Circulaţia pe timp de noapte, pe carosabilul neiluminat electric, este indicat ca lucrătorul să aibă asupra sa o lanternă aprinsă ;
 16. La folosirea mijloacelor de transport în comun și/sau a taxiurilor se vor respecta urmatoarele reguli:
 17. Așteptarea mijlocului de transport se va face numai pe trotuar sau pe locul de refugiu.
 18. La oprirea în stație a unui alt mijloc de transport decât cel pe care-l așteptăm, se va elibera marginea trotuarului sau a locului de refugiu, dând întâietate celor care urcă.
 19. În stație nu se vor face deplasări rapide, nu se va alerga, nu se va împinge persoana din față.
 20. Este interzisă urcarea sau coborârea, până ce mijlocul de transport nu s-a oprit.
 21. Este interzisă distragerea prin discuții a atenției conducatorului mijloacelor de transport în comun și/sau taxi.
 22. În mijlocul de transport în comun se avansează spre ușa de coborâre pe măsura apropierii de stația de destinație, iar coborârea se face cu atenție fără a-i împinge pe cei din față.
 23. Urcarea și coborîrea scărilor interioare sau exterioare ale imobilelor, precum și a celor de la metrou, se va face cu atenție, folosind balustradele laterale.
 24. Este interzisă urcarea sau coborârea scărilor în alergare.

8. Reguli obligatorii la deplasarea practicantului de la domiciliu(reşedinţă) al acestuia către locul de desfăSurare a stagiului de practică şi invers în calitate de conducător auto

Conducerea autovehiculelor este permisă conducătorilor auto numai în condiţiile prevăzute de legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice în vigoare şi instrucţiunile şi dispozitiile în vigoare emise de Ministerul Tansporturilor.

Practicanții se pot deplasa de la domiciliu la locul de practică cu maşina personală sau altă formă de proprietate. În acest sens au obligaţia să declare persoanei care completează fişa de instruire individuală/colectivă că se deplasează cu un astfel de mijloc, pentru a face această menţiune în această fișă şi să respecte prevederile prezentei instrucţini, referitoare la deplasarea pe drumurile publice şi starea tehnică a autovehiculelor, prezentate în articolele din prezentul capitol.

Pentru a se asigura buna funcţionare a autovehiculelor, acestea trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice emise de furnizor/producător(manual de utilizare, etc). Pentru menţinerea stării tehnice corespunzătoare a autovehiculului practicantul are obligaţia să circule cu acesta având lucrările de întreţinere efectuate în conformitate cu prescripţiile din Cartea tehnică a autovehiculului respectiv. Se interzice plecarea în cursă a autovehiculelor care prezintă starea tehnică şi estetică necorespunzătoare.

Practicantul trebuie sa se asigure ca detine un permis de conducere valabil si adecvat categoriei de vehicul pe care urmeaza sa il conduca; va circula pe drumurile publice numai cu un autovehicul aflat in stare tehnica corespunzatoare,  va respecta legislatia aplicabila si regulile de circulatie, va adapta viteza la conditiile meteo si va respecta regulile de circulatie stabilite pentru vreme nefavorabila.

In cazul in care facultatea/universitatea nu a efectuat instructajul privind securitatea si sanatatea in munca, va rugam sa informati partenerul de practica.
Anexa 1

Tematică cu caracter general pentru instruirea de securitate a muncii efectuată studenţilor din ciclurile de studii universitare de licență/masterat cu ocazia desfasurarii activitatilor stagiului de practica

 

 1. Riscurile de accidentare care pot apare pe timpul desfășurării activității practice şi a măsurilor de prevenire a acestora(riscuri cu caracter general)

În general, pe timpul efectuării activităţilor practice, studenţii din ciclurile de studii universitare de licență/masterat pot fi expuşi următoarelor riscuri de accidentare şi îmbolnăviri profesionale:

 1. Alunecare pe suprafete netede (pardoseli), scări pe timpul deplasării către şi de la diferite puncte de lucru sau în incintele de lucru:

Măsuri tehnice

 1. Dotare cu mijloace de semnalizare;

Măsuri organizatorice

 1. Marcarea sup. alunecoase;
 2. Amenajarea corespunzătoare a locurilor de muncă, evitându-se blocarea căilor de acces;
 3. Verificarea marcării sup. alunecoase, a căilor de acces;
 4. Utilizarea încălţămintei cu talpă care nu permite alunecarea;
 5. Arsuri provocate de atingerea accidentală a suprafeţelor metalice sau de altă natură ce au temperaturi ridicate

Măsuri tehnice

 1. Dotare cu trusă medicală de prim ajutor;

Măsuri organizatorice

 1. utilizarea obligatorie a echipamentelor individuale de protectie din dotare pe timpul activităţii;
 2. se interzice atingerea obiectelor care au o temperatură ridicată şi care pot provoca arsuri ;
 3. manipularea lor se va face cu mare atentie;
 4. Electrocutare prin atingere indirectă (prize, izolaţii deteriorate accidental, prelungitoare folosite în procesul muncii, conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită)

Măsuri tehnice

 1. verificări PRAM anuale de firme autorizate;
 2. verificarea vizuală prize;
 3. realizarea circuitelor de masă conform prevederilor tehnice şi de securitate;
 4. asigurarea prin încuiere a tabloului electric din incinte;
 5. semnalaizarea de securitate;
 6. dotarea cu materiale specifice şi EIP specific;

Măsuri organizatorice

 1. instruire privind respectarea instrucţiunii proprii de securitate referitoare la electrosecuritate;
 2. verificarea modului de respectare a disciplinei tehnologice şi semnalizării de securitate;
 3. Înlocuirea prizelor defecte, înlocuirea siguranţelor defecte, refacerea legăturilor deteriorate
 4. intervenţia asupra instalaţiilor electrice(componente electrice) se face numai de electricieni instruiţi şi autorizaţi, cu respectarea prescripţiilor tehnice;
 5. intervenţia asupra echipamentelor acţionate electric(reparaţii, reglări, montări, demontări de componente,etc.) se va face numai după scoaterera de sub tensiune şi verificarea lipsei de tensiune;
 6. Poziţii de lucru preponderent “aşezat” pe scaun şi la lucrul prelungit cu calculatorul

Măsuri tehnice

1.Dotarea cu scaune ergonomice, cu modificarea poziţiei spătarului şi modificarea pe înălţime; Măsuri organizatorice

2.Instruire cu privire la lucrul la PC;

 1. Respectarea pauzelor;
 2. Efectuarea unor deplasări uşoare pentru recreere;
 3. Adoptarea de metode neergonomice la manipularea manuală a maselor

Măsuri tehnice

 1. Verificări periodice a stării de fixaţie a rafturilor;
 2. Organizarea corespunzătoare a locului de muncă;

Măsuri organizatorice

 1. Respectarea HG 1051/2006 privind manipularea maselor cu mijloace nemecanizate;
 2. Refacerea sistemului de fixaţie deteriorat;

5.Manipularea numai de către persoane cu o constituţie fizică corespunzătoare sarcinii manipulate;

 1. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare (din cauza materialelor depozitate pe căile de acces , împiedicare de cablurile prelungitoarelor, picioarele scaunelor, pe scări etc.)

Măsuri tehnice

1 Organizarea corespunzătoare a locului de muncă;

2 Dotare cu trusă de prim ajutor;

 1. dotarea cu echipamente de muncă adecvate;
 2. marcarea şi iluminarea zonelor periculoase, denivelărilor, obstacolelor etc.;

Măsuri organizatorice

 1. verificarea periodică a scărilor din dotare;
 2. menţinere suprafeţelor căilor de deplasare în perfectă stare de curăţenie, fără obstacole;
 3. Cădere de la mică înălţime – accesul la documente aflate depozitate pe rafturile superioare Măsuri tehnice

1 Organizarea corespunzătoare a locului de muncă, privind lucrul la mica înălţime;

2 Dotare cu trusă de prim ajutor;

 1. dotarea cu echipamente de muncă adecvate;
 2. marcarea şi iluminarea zonelor periculoase, denivelărilor, obstacolelor etc.;

Măsuri organizatorice

 1. pentru lucru la mică înălţime se vor folosi echipamente rezistente, asigurate împotriva rostogolirii sau deplasărilor necontrolate;
 2. menţinere suprafeţelor căilor de deplasare în perfectă stare de curăţenie, fără obstacole;
 3. Surprinderea de către cutremur, incendiu în incintă, sau alte calamităţi naturale(trăsnet, inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, etc) atât în incintă cât şi în trafic

 Măsuri tehnice

1.Dotarea cu mijloace de protecţie corespunzătoare;

Măsuri organizatorice

 1. Întocmirea documentaţiei specifice unor astfel de situaţii;

3 Instruirea la locul de muncă a studenților din ciclurile de studii universitare de licență/masterat, conform planurilor de pregătire;

4 Punerea în aplicarea a instrucţiunilor specifice situaţiilor de urgenţă;

 1. Desfăşurarea activităţilor în perioada temperaturilor extreme

Măsuri tehnice

 1. Dotare cu trusă medicală de prim ajutor;

Măsuri organizatorice

 1. protecţia studenților din ciclurile de studii universitare de licență/masterat care prezintă contraindicaţii pentru lucru în astfel de condiţii;
 2. Consumarea de lichide pentru evitarea deshidratării;
 3. Obosirea vederii la lucrul cu echipamente cu ecran de vizualizare

Măsuri organizatorice

 1. Respectarea instrucţiunilor de utilizare a echipamentelor tehnice;
 2. Instruirea specifică a studenților din ciclurile de studii universitare de licență/masterat;
 3. Respectarea pauzelor de lucru;
 4. Apariţia stresului la locul de muncă

Măsuri tehnice

 1. dotare cu mobilier ergonomic;
 2. dotare cu echipamente de muncă în conformitate cu cerinţele de performanţă ale instituției; Măsuri organizatorice
 3. Planificare corespunzătoare a proiectelor, în funcţie de numărul de personal la dispoziţie, capacitatea fizică şi psihică a acestora, starea de sănătate;
 4. Repectarea programului normal de lucru;
 5. respectarea pauzelor de masă şi a celor periodice(la lucru prelungit cu PC);
 6. Curenţi de aer produşi de instalaţia de aer condiţionat, sau temperatura aerului ridicată vara în laboratoarele care nu sunt prevăzute cu sistem de climatizare a aerului

Măsuri tehnice

 1. dotarea cu instalaţii de aer condiţionat în toate încăperile(ventilaţie mecanică);
 2. lucrări de reparaţii a instalaţiilor defecte;

Măsuri organizatorice

3.Verificări periodice(filtre);

 1. se va urmări să nu se creeze curenţi de aer supărători, în sensul că trebuie direcţionat direcţia de propagare a curenţilor;
 2. în incintele prevăzute cu aer condiţionat(ventilaţie mecanică), trebuie menţinută o temperatură de 23 grade C – 24 grade C, pentru a nu se crea premisele provocării stopului cardiorespirator, datorită diferenţelor prea mari de temperatură dintre interior şi exterior(pe timpul perioadelor cu temperaturi extreme- + 3 grade C sau mai mari).

Notă

– acestea sunt nişte riscuri de accidentare sau îmbolnăvire profesionale cu caracter general;

– dacă în cadrul activităţilor practice specifice desfasurate in cadrul partenerului de practica sunt identificate şi alte riscuri specifice de accidentare sau îmbolnăvire profesionale, acestea trebuiesc nominalizate şi exemplificate studenţilor din ciclurile de studii universitare de licență/masterat în cadrul instruirii de securitatea muncii, specifice disciplinei/grupului de discipline.

Anexa 2

Tematică privind instruirea efectuată practicanților pentru deplasarea la partenerul de practică pentru efectuarea stagiului de practică

 1. Riscurile de accidentare care pot apare pe timpul deplasării către/și de la partenerul de practică pentru efectuarea stagiului de practică, în calitate de conducător auto sau pieton
 2. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE TRANSPORT
 3. a) Factori de risc mecanic:
 4. Lovire de către mijloacele de transport auto, pe traseul şi în timpul normal de deplasare de la domiciliu/reședință la locul de practică şi retur:

Măsuri organizatorice

1.Respectarea regulilor de circulaţie în calitate de conducători auto sau pietoni pe drumurile publice;

 1. Practicantul este obligat să cunoască şi să respecte regulile de călătorie cu mijloacele de transport de orice categorie;
 2. În timpul iernii, ca urmare a depunerilor de zăpadă, polei, ghiaţă, se va circula cu atenţie pentru evitarea alunecărilor, căzăturilor, pe timpul deplasării pe carosabil şi implicit evitarea lovirii de către mijloace auto;

4.Se va circula cu atenţie pe timpul ocolirii denivelărilor, golurilor sau îngrădirilor întâlnite pe căile de acces sau pe carosabil pentru a se evita contactul cu mijloacele auto;

 1. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ
 2. Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării cu autovehicolul; decizii dificile în timp scurt; intervenţii pe baza reflexelor dobândite; efort mai accentuat în cazul deplasării în condiţii atmosferice grele- ceaţă, ploaie, ninsoare:

Măsuri organizatorice

Conducător auto

 1. Respectarea Instrucţiunii proprii privind deplasarea pe drumurile publice, în special pe timp nefavorabil;
 2. dacă intervine starea de oboseală, se va opri pentru odihnă ;
 3. dacă condiţiile atmosferice devin periculoase pentru securitatea conducătorului auto, acesta este obligat să întrerupă cursa până la îmbunătăţirea condiţiilor de drum;
 4. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI
 5. a) Factori de risc datorită acţiunilor greşite:

3.Lucru sub influenţa unor medicamente sau într-un stadiu avansat de oboseală; Conducerea autovehiculului pe drumurile publice sub influienţa băuturilor alcoolice sau a medicamentelor interzise pe timpul conducerii acestora; Conducerea autovehiculului pe drumurile publice într-o stare avansată de oboseală:

Măsuri organizatorice

Conducător auto

 1. respectarea legislaţiei rutiere în vigoare;
 2. este interzis conducerea autovehiculelor sub influienţa băuturilor alcoolice sau a medicamentelor interzise pe timpul şofatului;

4.Circulaţia pe drumurile publice, pe traseul de deplasare de la domiciliu/reședință la locul de practică şi retur, în calitate de pieton:

Măsuri organizatorice

 1. respectarea legislaţiei rutiere în vigoare;
 2. traversarea arterelor de circulaţie numai prin locuri permise;
 3. circulaţia pe carosabil numai pe partea stângă ;
 4. circulaţia pe timp de noapte, pe carosabilul neiluminat electric este recomandat să se folosească o lanternă pentru iluminare sau vestă reflectorizant;
 5. Circulaţia pe drumurile publice, pe traseul de deplasare de la domiciliu/reședință la locul de practică şi retur, în calitate de conducător auto

Măsuri tehnice

 1. Verificarea autoveficulelor înainte de plecarea în cursă
 2. efectuarea inspecţiei tehnice auto la termenele stabilite prin legislaţia în vigoare; Măsuri organizatorice
 3. Respectarea regulilor de circulaţie în calitate de conducători auto;
 4. respectarea instrucţiunii proprii de securitate cu privire la starea tehnică a auto şi circulaţia în trafic;

5.Remedierea defecţiunilor constatate;

 1. nu se va continua deplasarea cu defecţiuni la sistemul de frânare sau direcţie, rulare(roţi, pneuri);
 2. Proiectare de corpuri sau particule din parbriz în urma spargerii acestuia în timpul mersului, datorită nepăstrării distanţei adecvate între autovehicule:

Măsuri organizatorice

 1. se va respecta distanţa şi viteza indicată prin indicatoare, pe timpul deplasării pe carosabilul acoperit cu griblură ;
 2. la spargerea parbrizului, se va trage pe dreapta, se opreşte autovehiculul, se va înlătura particulele rezultate în urma spargerii parbrizului ;
 3. dacă conducătorul este rănit şi nu mai poate conduce, acesta se va deplasa la cea mai apropiată unitate medicală pentru acordarea primului ajutor ;
 4. anunţă facultatea/departamentul/partenerul de practica de cele întâmplate, conformându-se celor transmise de aceasta;
 5. Prăbuşirea autovehiculului suspendat pe cric peste conducătorul auto aflat sub acesta pe timpul reparaţiilor unor defecţiuni:

Măsuri tehnice

 1. dotare cu cric corespunzător sarcinii suportate;

Măsuri organizatorice

 1. respectarea instrucţiunilor de utilizare a echipamentelor de suspendat şi a instrucţiunii proprii de securitate;
 2. montarea cricurilor în locurile destinate pentru acestea, pe locuri plane şi rezistente;
 3. Executare de manevre nepermise de legislaţia rutieră în vigoare pe timpul conducerii autovehiculului pe drumurile publice:

Măsuri organizatorice

 1. respectarea legislaţiei rutiere în vigoare referitoare la executarea manevrelor la conducerea autovehiculului pe drumurile publice;
 2. nu se va executa nici o manevră, neconformă cu codul rutier în vigoare ;
 3. Circulaţia pe drumurile publice cu defecţiuni la sistemul de direcţie, frânare sau electric al autovehicului, defecţiuni la sistemul de rulare(roţi pneuri):

 Măsuri tehnice

 1. efectuarea inspecţiei tehnice auto la termenele stabilite prin legislaţia în vigoare; Măsuri organizatorice
 2. verificarea sistemului de direcţie, electric sau frânare la plecarea în cursă;
 3. respectarea legislaţiei rutiere cu privire la oprirea pe drumurile publice, la constatarea defecţiunilor;
 4. respectarea instrucţiunii proprii de securitate cu privire la starea tehnică a auto şi oprirea în trafic;
 5. este interzis a se pleca cu aceste sisteme defecte ;
 6. nu se va continua deplasarea cu defecţiuni la sistemul de frânare sau direcţie, rulare(roţi, pneuri);
 7. Conducerea autovehiculului pe drumurile publice prin neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic sau stare a vremii:

Măsuri tehnice

 1. pregătirea corespunzătoare a autovehiculului pentru circulaţia în condiţii de ploaie, ninsoare, viscol, sau carosabil acoperit cu polei, ghiaţă, carosabil umed ;
 2. dotare cu echipament individual de protectie corespunzător;

Măsuri organizatorice

 1. se va respecta distanţa regulamentară faţă de autovehiculul din faţă ;
 2. se va circula cu viteză redusă pe timp de ceaţă, ploaie, ninsoare, viscol, sau carosabil acoperit cu polei, ghiaţă, carosabil umed ;
 3. Circulaţia autovehiculului pe drumurile publice fără centura de siguranţă prinsă:

Măsuri organizatorice

1.respectarea legislaţiei rutiere cu privire la portul centurii de siguranţă;

2 interzis a se circula cu ea neprinsă;

 1. Desfăşurarea de diferite activităţi pe timpul conducerii autovehiculelor care distrag atenţia de la condus(discuţii cu pasagerii, convorbiri la telefonul mobil, atenţionarea privirii în altă direcţie decât la cea de deplasare, etc):

 Măsuri tehnice

 1. dotarea cu sisteme „mâini libere” a autovehiculelor pentru convorbiri telefonice; Măsuri organizatorice
 2. respectarea legislaţiei rutiere cu privire la convorbirile de la telefonul mobil în timpul deplasării cu autovehiculul;
 3. interzis a desfăşura astfel de activităţi pe timpul deplasării pe drumurile publice;
 4. Luarea de decizii greşite pe timpul deplasării în condiţii atmosferice grele(ceaţă, ploaie puternică sau însoţită de grindină, ninsoare sau viscol, etc.):

Măsuri organizatorice

 1. respectarea legislației rutiere cu privire la circulația în astfel de situaţii;
 2. dacă intervine starea de oboseală, se va opri pentru odihnă ;
 3. dacă condiţiile atmosferice devin periculoase pentru securitatea conducătorului auto, acesta este obligat să întrerupă cursa până la îmbunătăţirea condiţiilor de drum ;
 4. Nerespectarea cerinţelor privind starea tehnică a autovehiculului:

 Măsuri tehnice

1 Lucrări de întreţinere periodice, în conformitate cu cartea tehnică a autovehiculului;

2 Verificări la plecarea în cursă;

3 Remedierea unor defecţiuni apărute în trafic, cu respectarea regulilor codului rutier în astfel de situaţii Măsuri organizatorice

4 Planificarea la service autorizate pentru efectuarea lucrărilor periodice;

5 Întocmirea unei liste cu verificările zilnice pentru efectuarea acestora la plecarea în cursă;

6 Asigurarea unui necesar minim de scule pentru intervenţie în caz de defecţiune pe traseul de deplasare;

 1. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ
 2. a) Riscuri de accidentare de natură fizică:
 3. Surprinderea de către cutremur, incendiu în incintă, sau alte calamităţi naturale(trăsnet, inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, etc) atât în incintă cât şi în trafic:

Măsuri organizatorice

În trafic:

– se va conduce cu mare atenţie; în caz că nu se mai poate circula se va opri pe dreapta, se asigură autovehiculul, se anunţă instituţia; în funcţie de situaţie, îşi asigură protecţiea fie individual sau cere ajutor la 112 sau la alţi parteneri de trafic;

– în caz de incendiu la autovehicul, se va interveni cu stingătorul din dotare sau alte materiale aflate la dispoziţie; dacă nu se reuşeşte stingerea se apelează la ajutorul partenerilor de trafic sau se anunţă la 112; dacă incendiul s-a produs într-o zonă izolată şi nu se reuşeşte stingerea incendiului cu mijloacele din dotare, pentru a se evita accidentarea datorită unei eventuale explozii a rezervorului de combustibil, conducătorul auto se va îndepărta de autovehicul la o distanţă corespunzătoare care să-i asigure protecţia; se anunţă la 112 şi instituţia pentru detalii;

 1. Nivel de iluminare – fenomen de orbire provocat de folosirea incorectă a luminilor de către alţi participanţi la trafic pe timp de noapte:

Măsuri organizatorice

 1. respectarea legislației privind deplasare pe timp de noapte.

2 se va reduce viteza, circulându-se cât mai aproape de partea dreaptă a drumului de deplasare .

Anexa 3

Universitatea………….

Facultatea …………………

Fisa colectiva de instruire

privind securitatea muncii pentru studenţii din ciclurile de studii universitare de licență/masterat cu ocazia desfasurarii stagiului de practica prevazut in planul de invatamant, inclusiv pe timpul deplasarii la/de la partenerul de practica

Subsemnatul/subsemnata(persoana desemnată să efectueze instruirea de securitatea muncii)……………………………………………………,având funcţia de…………….………………………..în cadrul Universitatiii/Facultatii ……………………………………………………………….., am procedat la instruirea, din punct de vedere al securităţii muncii, a studenţilor din ciclurile de studii universitare de licență/masterat de la Facultatea…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., pentru efectuarea stagiului de practia, conform tabelului anexat. În cadrul instruirii de securitatea muncii s-au prelucrat materialele specificate în ”Instrucţiune internă privind instruirea de securitatea muncii efectuată studenţilor din ciclurile de studii universitare de licență/masterat pe timpul efectuării stagiului de practică în unităţi partenere de practică ”

Verificat Întocmit
Director Departament / Decan/Prodecan/Responsabil SSM Persoana care a efectuat instruirea
( numele şi prenumele în clar) ( numele şi prenumele în clar)
(semnătura) (semnătura)

Nota:

Fişele de instruire colectivă se păstrează la responsabilul SSM pe departament / facultate/univresitate  pâna la finalul anului final de studiu, respectiv finalul anului II, pentru grupele de studenți din cadrul ciclurilor de studii universitare de masterat.

TABEL NOMINAL

cu studenţii din ciclurile de studii universitare de licență/masterat participanţi la instruirea de securitatea muncii pentru efectuarea stagiului de practica

Subsemnaţii, am fost instruiţi şi am luat la cunoştiinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişă colectivă de instruire privind securitatea muncii pentru studenţii din ciclurile de studii universitare de licență/masterat pe timpul efectuării stagiului de practica şi ne obligăm să le respectăm întocmai.

Nr. Crt. Numele si prenumele Grupa / Anul Facultatea Data Semnatura

Anexa 4

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE privind traseul de deplasare la/de la partenerul de practică

Subsemnatul/a________________________________________CNP_______________________Student din ciclul de studii universitare de licență/masterat la Facultatea_____________________________________________________grupa____________ declar pe propria raspundere următoarele:

 1. Adresa domiciliului(reședinței) de la care mă deplasez la partenerul de practică pentru efectuarea stagiului de practică este:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Adresa domiciliului(reședinței) la care mă deplasez de la partenerul de practică la finalul stagiului de practică este:___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 3. Adresa partenerului de practică:_______________________________________________________________
 2. Data deplasării către partenerul de practică(la începutul stagiului de practică):______________
 3. Data deplasării de la partenerul de practică(la finalul stagiului de practică):___ ______________
 4. Deplasarea de la domiciliu/reședință la partenerul de practică se face pe traseul_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 1. Deplasarea de la partenerul de practică la domiciliu/reședință se face pe traseul_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Deplasarea se face cu: mijloace de transport în comun de suprafață / metrou / vehicul proprietate personală  / vehicul societate / avion /  ca pieton /  cu bicicleta  / cu motocicleta/scuter

Menționez că datele sunt corecte și complete. Aceasta este declarația pe care o dau și o semnez, cunoscând sancțiunile aplicabile faptei de fals.

Data______________

Semnătura

NOTĂ

 1. La rubrica domiciliu/reședință se va trece adresa de unde se deplasează la/și de la partenerul de practică.
 2. Dacă adresa practicantului și a partenerului de practică se află în București, traseul de deplasare se va completa astfel: se va trece strada de domiciliu/reședință/, 2-3 străzi principale şi strada pe care se află sediul partenerului de practică pentru efectuarea stagiului de practică(pentru Bucuresti).
 3. Dacă adresa practicantului se află în altă localitate decât a partenerului de practică, traseul de deplasare se va completa astfel: se va trece strada de domiciliu/reședință – strada de intrare în localitatea de efectuare a stagiului de practică – strada pe care se află sediul partenerului de practică;
 4. Dacă deplasarea se face cu avionul, traseul de deplasare se va completa astfel: se va trece strada de domiciliu/reședință – aeroport de decolare – aeroport de aterizare – strada pe care se află sediul partenerului de practica

Anexa 5

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

privind starea de sanatate a practicantului

Subsemnatul/a________________________________________CNP_______________________Student din ciclul de studii universitare de licență/masterat la Facultatea_____________________________________________________grupa____________ declar pe propria raspundere următoarele:

 • Sunt clinic sănătos/sănătoasă si nu sufăr de nici o afectiune care să îmi pericliteze starea de sănătate în timpul desfăsurării stagiului de practica si îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce priveste participarea mea la stagiul de practica
 • In situatia in care starea mea de sanatate sufera modificari care ar putea interefera cu buna desfasurare a stagiului de practica, ma oblig sa anunt partenerul de practica/ facultate.

Menționez că datele sunt corecte și complete. Aceasta este declarația pe care o dau și o semnez, cunoscând sancțiunile aplicabile faptei de fals.

Data______________

Semnătura

Nota:

Daca suferiti de vreo afectiune medicala, va rugam sa consultati in prealabil medicul de familie.

Termenii utilizaţi în prezenta/ prezentul document  pentru denumirea diverselor roluri se înţeleg atât la feminin, cât şi la masculin.

Protejeaza mediul inconjurator!-Gandeste-te la mediu inainte de a printa / Protect the enviroment! Are you sure you need to print this ?

Redu!Reutilizeaza!Recicleaza! / Reuse!Recover!Recycle!

PRINCIPIILE DUPA CARE NE GHIDAM:

– egalitatea de gen
– nediscriminare
– accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati
– protectia mediului si a biodiversitatii
– imbunatatirea accesibilitatii utilizarii si calitatii – tehnologiilor informatiei si comunicatiilor

2019-07-29T16:14:25+00:00